Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1.
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ (Ο.Σ.Κ.). Η έδρα του Σωματείου είναι στο Καλέντζι του Δήμου Κατσανοχωρίων Ν. Ιωαννίνων.


ΑΡΘΡΟ 2.
ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι αποκλειστικά κοινωφελείς και πολιτιστικοί, ποτέ δε κερδοσκοπικοί. Ειδικότερα οι σκόποι του Σωματείου είναι:
Η συστηματική ενασχόληση και διάδοση της ορειβασίας.
Η ανάπτυξη δράσεων σχετιζόμενων με τα όρη με την προϋπόθεση ότι δεν συμβάλλουν στην καταστροφή τους.
Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Η προβολή και διάδοση γνώσεων σχετικά με τον φυσικό πλούτο, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικολογία.


ΑΡΘΡΟ 3.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες του Σωματείου περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ενασχόληση με την χιονοδρομία (σκι), καγιάκ, rafting, ορειβασία και την προστασία των ιστορικών γεφυριών, τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, εκδομών και εξορμήσεων καθώς και την με κάθε τρόπο προβολή των παραπάνω δράσεων με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού (π.χ. έκδοση εντύπων).


ΑΡΘΡΟ 4.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ως μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για την εγγραφή του μέλους στο Σωματείο απαιτείται αίτηση του ενδιαφέροντος προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει ή όχι την εγγραφή του μέλους εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία θεωρείται ότι δεν εγκρίνεται.


ΑΡΘΡΟ 5.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις :
Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
Στα μέλη του Σωματείου δίδεται η ευχέρεια να αποφασίζουν το ποσό που επιθυμούν να καταβάλλουν για τη συμμετοχή τους στην όποια δραστηριότητα του Σωματείου.
Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλεφθεί η καταβολή συνδρομής από τα μέλη του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 6.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους.
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Σωματείου και να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του.
Τα μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να εκφέρουν την γνώμη τους σε κάθε θέμα.


ΑΡΘΡΟ 7.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο, αφού υποβάλλει έγγραφη παραίτηση στο ΔΣ.
Κανένα μέλος δεν διαγράφεται από το Σωματείο χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος. Τη διαγραφή προτείνει το ΔΣ, η οποία εν συνεχεία εγκρίνεται από τη Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Στην περίπτωση αυτή το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα να παραστεί και να εκφράσει την άποψή του στο ΔΣ πριν ληφθεί η σχετική απόφαση.


ΑΡΘΡΟ 8.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Γενική Συνέλευση των μελών


ΑΡΘΡΟ 9.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Έχει τη γενική εποπτεία και λαμβάνει την τελική απόφαση για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι οι ακόλουθες:
α) προσδιορίζει την κατεύθυνση του Συλλόγου,
β) εγκρίνει ή απορρίπτει τα προγράμματα δραστηριοτήτων του Συλλόγου,
γ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση, τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου,
δ) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο,
ε) αποφασίζει για την ένταξη του Συλλόγου σε ομοσπονδίες,
στ) αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου ή δεν καθορίζεται ρητά από το παρών καταστατικό
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο, Αύγουστο, και σε έκτακτη όσες φορές κρίνει αναγκαίο το ΔΣ με γραπτή αίτηση του 1/5 των μελών, στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Ο χρόνος και ο τόπος αυτής καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη προσκαλούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πρίν.
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, όταν στην έναρξη και τη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκεται το ¼ των μελών της.
Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα γίνεται ή με ανάταση του χεριού ή μυστική με ψηφοδέλτια ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση της Συνέλευσης. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση διάλυσης του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των παρόντων.
Η διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, η τήρηση της ημερήσιας διάταξης, η υπογραφή και τήρηση των πρακτικών πραγματοποιείται συλλογικά από το σύνολο των συμμετεχόντων μελών.


ΑΡΘΡΟ 10.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΕΚΛΟΓΉ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για 3 έτη και αποτελείται από 8 μέλη, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Εδικό Γραμματέα, Ταμία και 3 αναπληρωματικά μέλη.
Για την εκλογή του ΔΣ καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, η σχετική ψηφοφορία είναι μυστική, ενώ κάθε μέλος – εκλογέας έχει δικαίωμα να δικαίωμα να επιλέγει από έναν ως τρείς υποψηφίους με σταυρό προτίμησης. Στην συνέχεια το ίδιο το ΔΣ εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία

Β. Το παρόν καταστατικό ορίζει ως προσωρινό ΔΣ το παρακάτω :

Στυλιανός Ιωσηφίδης του Κων/νου, Πρόεδρος,
Κων/νος Καρανίκας του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος,
Μιλτιάδης Καρανίκας του Εμμανουήλ, Γενικός Γραμματέας,
Αλέξανδρος Κατσάρης του Κων/νου, Ειδικός Γραμματέας και
Λάμπρος Κουρλός του Κων/νου, Ταμία

Το προσωρινό ΔΣ έχει θητεία ενός έτους από την ημέρα επικύρωσης του καταστατικού. Με την παρέλευση του έτους διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ από την Γενική Συνέλευση των μελών. Επιπλέον το προσώρινο ΔΣ αναλαμβάνει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για την αναγνώριση κατά νόμο του Συλλόγου.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το δίμηνο και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη και μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Δ. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 4 τουλάχιστον μέλη αυτού.

Ε. Εάν μέλος του ΔΣ απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό, όσον αφορά την ιδιότητά του ως μέλους του ΔΣ, έπειτα από σχετική έγκριση του υπόλοιπου ΔΣ.

ΣΤ. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Για τις συνεδριάσεις συντάσσονται πλήρη πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος.

Ζ. Μέλη του ΔΣ που παραιτούνται αντικαθίστανται από τους κατά σειρά αναπληρωματικούς.

Η. Αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί κάτω από την απαιτούμενη απαρτία και έχουν εξαντληθεί όλοι οι αναπληρωματικοί, τότε γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ

Θ. Το ΔΣ:

διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις και την περιουσία του σύμφωνα με το καταστατικό και όσα ορίζει ο νόμος, φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού, μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα θέματα που αφορούν το Σωματείο (τροποποίηση καταστατικού, λειτουργία, διάλυση Σωματείου, συμπεριφορά μελών κτλ.), εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του ΔΣ, συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.


ΑΡΘΡΟ 11.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α. Ο Πρόεδρος :

Εκπροσωπεί το Σωματείο στις προς τα έξω σχέσεις του μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς επίσης και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. Η εκπροσώπηση του Σωματείου μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του ΔΣ και σε άλλο μέλος του.
Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
Υπογράφει πρακτικά και κάθε άλλο έγγραφο με πρώτη υπογραφή.

Β. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.

Γ. Ο Γενικός Γραμματέας :

Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και την συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
Υπογράφει πρακτικά και κάθε άλλο έγγραφο με δεύτερη υπογραφή.
Φυλάσσει το αρχείο, τα διοικητικά βιβλία και τη σφραγίδα του Σωματείου.
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη, τον απολογισμό των πεπραγμένων.
Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις διοικητικές δραστηριότητες του Σωματείου.

Δ. Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γ. Γραμματέα, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, τηρεί το Ημερολόγιο του Συλλόγου καθώς επίσης και τις δραστηριότητες των μελών.

Ε. Ο Ταμίας

Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση.
Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του έτους.
Καταρτίζει μέχρι την 31η Οκτωβρίου σε συνεργασία με τα άλλα μέλη τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τον υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση.
Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το ΔΣ για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
Έχει το Ταμείο του Σωματείου και υποχρεούται να καταθέτει τα διάφορα έσοδα σε τράπεζα στο όνομα του Ο.Σ.Κ., ενώ είναι επιφορτισμένος και με την πληρωμή των δαπανών του Συλλόγου.
Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων και οιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων με τις παραπάνω ενέργειες και αρμοδιότητες εγγράφων.


ΑΡΘΡΟ 12.
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Πόροι του Σωματείου είναι ενδεικτικά οι συνδρομές των μελών, πρόσοδοι από τυχόν περιουσία του, έσοδα από εκδηλώσεις, δωρεές ή χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Β. Περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου μπορούν να είναι ακίνητα καθώς και κινητά αντικείμενα κάθε είδους (έπιπλα, σκεύη, άλλα υλικά) που περιέχονται στην κυριότητά του. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό ή για σκοπούς κερδοσκοπικούς, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο συμμετοχής σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.


ΑΡΘΡΟ 13.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α. Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ., για την οποία απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων εκ των παραπάνω μελών.

Β. Αν το Σωματείο διαλυθεί, όλη του η περιουσία, κινητή και ακίνητη, θα διατεθεί καθ΄όν τρόπο αποφασίσει η πλειοψηφία, ύστερα από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 14.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γ.Σ., για την οποία απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων εκ των παραπάνω μελών.


ΑΡΘΡΟ 15. ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Α. Το σήμα του Σωματείου αποτελείται από κυκλικό πλαίσιο που αναγράφει στην περιφέρεια τις λέξεις «Ορειβατικός Σύλλογος Καλεντζίου 2008» και στο κέντρο παράσταση που εικονίζει βουνοκορφές και ένα αγριοπρόβατο.

Β. Η σφραγίδα δε του Σωματείου αποτελείται από την επωνυμία, δηλαδή «Ορειβατικός Σύλλογος Καλεντζίου».


ΑΡΘΡΟ 16

Το παρόν που περιέχει 16 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Καλέντζι Ιωαννίνων, 2 Μαΐου 2008